Onnentayttymys

Tervetuloa  aan!

     Kalenteri
Lokakuu 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänään ei ole tapahtumia.

Kalenteri

     Sisään
Käyttäjätunnus

Salasana

Luo käyttäjätunnus.

     Linjalla
Porstuassa on nyt
117 kirjautumatta
0 kirjautuneena

Et ole kirjautunut!
Kirjaudu sisään, voit kirjoittaa ja viestiä.

     Toimijauutisia
· Kaikki toimijat
· Alku
· Astan luontoblogi
· Brelo
· Demarit
· Eläkeliitto
· Eläkkeensaajat
· EPV
· Erityiset
· Erätulet
· Gijomonkai
· Halkian MuFa
· Halkian NuoretKotkat
· Halkian Ty
· Heavy Team
· Itä-Uudenmaan Kylät
· Kajo
· Kalastusseura
· Kansalaisopisto
· Karjalaseura
· Keskusta
· Kirjasto
· Kirkkis
· Koti ja koulu
· Kotojärvi Golf
· Koulut
· Kunta
· Kuuma
· Lahankosken ymp yhd
· Lastu
· Laukkoskelaiset
· Laukkosken Ns
· Laukkosken Ty
· Light Iron
· Limonaatia
· Lions Club
· Martat
· MLL yhdistys
· MOPO
· Musiikkiopisto
· Mustijoki
· Muut
· Niinirannantie
· Nuorisoseurat
· Palttinavintti
· Part
· POKS
· PONU
· Porha
· Pornainen
· Pornainen seura
· Pornaisten Ns
· Porneesi
· Porstua
· PPNS
· Riikkari
· Seurakunta
· SILMU
· Solmu
· Sotaveteraanit
· SPR osasto
· Taimi
· Tiekunnat
· Toimintaryhmä
· Turha Toivo
· Useita
· Vaalit
· Vapaa-aikatoimi
· Vapaaehtoistiimi
· Vesiosuuskunnat
· Vilpas
· VPK
· Waltari
· Yrittäjät

     Valinnat
· Koti
· 10 uusinta
· Albumit 04-07
· Arkisto
· Bannerit
· Haku
· Kerro kaverille
· Keskustelu
· Kyselyt
· Linkit
· Lisää kirjoitus
· Oma Porstua/Poistu
· Palaute
· Sivut
· Tilastot
· Top 10
· Uutisryhmät
· Viestit
· Yhteisöt

 Mustijoki: Mustijoen perusturva puhuttaa

SoTe ym. terveydenhoitoKukaan ei liene eri mieltä siitä, että terveydenhoito ja perusturva kaikkineen on sikakallista ja palvelu ontuvaa.
Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueella Pornaisissa on närästänyt palveluiden koettu etääntyminen ja Mäntsälän isännän ääni palveluiden hoitamisessa.
./..

Tuntemuksista nousi kunnanvaltuusto sosialidemokraattien ja vihreiden ryhmän valuustoaloite: 

20.5.2013
VALTUUSTOALOITE

MUSTIJOEN PERUSTURVAN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Pornaisten sosialidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Pornaisten kunnanhallitus valmistelee kiireisesti Mäntsälän kunnan kanssa tehdyn Mustijoen perusturvaa koskevan sopimuksen irtisanomisen ja tuo irtisanomisesityksen Pornaisten kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Irtisanomisessa noudatetaan sopimuksen ehtoja.

Mustijoen perusturva on toiminut vuoden 2009 alusta. Hallintokunnan lautakunta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti isäntäkunta Mäntsälän hallinto-organisaatiossa. Kuluneiden vuosien aikana on ollut huomattavissa, että Pornaisten kunnan rooli on toimia ainoastaan kulujen maksajana. lautakunta työskentelyssä ja johtavien viranhaltijoiden esiintymisessä on ollut havaittavissa ylimielisyyttä suhteessa Pornaislaisten perusturvapalvelujen kehittämisehdotuksiin ja toisaalta taloudellisen sekä laadullisen tason tiedusteluihin. Taloudellisesti tiukkana ai¬kana Mustijoen perusturvan kustannuskehitys on Pornaisten kunnan talousraameista huolimatta ollut kunnan muihin hallintokuntiin verrattuna huomattavan suuri. Tämä on aiheuttanut kohtuuttomia säästöpaineita muiden hallintokuntien osalle. Vaikka ikävakioiduissa kustannusvertailuissa Pornaisten kunnan terveydenhuoltokustan¬nukset per henkilö ovatkin valtakunnallisesta erittäin alhaiset, ei se kerro koko totuutta johtuen Pornaisten alhai¬sesta työttömyydestä ja työpaikkaomavaraisuudesta. Toisaalta viitteitä saati tutkittua tietoa laadun paranemises¬ta ei ole osoitettavissa, vaan mutu -tiedon perusteella laatu ja prosessit ovat menneet epäselvempään ja toimi-mattomampaan suuntaan.

Lisäksi Pornaisten kunnanhallituksen tulee Mustijoen perusturvan yhteistoimintasopimuksen irtisanomisaikana selvittää mahdollisuudet Pornaisten olosuhteisiin soveltuvan laadullisesti paremman ja edullisemman terveyden¬huollon järjestämiseksi. Asian ratkaiseminen tulee olla esillä myös mahdollisen kuntarakenneuudistusratkaisun neuvotteluissa ja päätöksenteossa.

Pornaisissa 20.5.2013

allekirjoitukset
Kaj Mattila, Janne-Pekka Nurmi, Päivi Liu, Laura Kolehmainen, Juha Pajunen, Vesa Palmgren, Liljan-Kukka Runolinna, Maria Saarinen, Pasi Kanerva, Teppo Hirstiö

Vastakkaisia näkemyksiä edustaa kunnanvaltuuston keskustaryhmän yleisönosastokirjoitus (mm Mäntsälä-lehti 28.5.2013):

Pornaisten sopimusta Mustijoen perusturvasta ei pidä kiireisesti irtisanoa

Viimeisessä Pornaisten val­tuuston kokouksessa käytiin ennennäkemättömän vilkas keskustelu metropolilausun­nosta. Lopputuloksena lau­suntoon kirjattiin, että Por­nainen osallistuu kahteen kuntajakoselvitykseen, ns. 8-kuntaselvitykseen Keski­-Uudellamaalla ja Itä-Uuden­maan selvitykseen.

Vaikka me allekirjoittaneet emme kannattaneetkaan Itäiseen selvitykseen osal­listumista, niin toivomme, että molemmat selvitykset tehdään perusteellisesti ja hyvin, jotta voimme sitten myöhemmin ottaa kan­taa Pomaisten tulevaisuu­den suhteen. Olemme kyllä edelleenkin sitä mieltä, että itsenäinen, pieni ja muiden kanssa yhteistyötä tekevä Pornainen olisi paras vaih­toehto. Pornaisten demari- ­ja kokoomusryhmät ovat jo selkeästi antaneet ymmär­tää, ettei itsenäisyys enää ole meille vaihtoehto ja näinhän nykyhallituskin asioita ajaa.

Varsinainen paukku oli val­tuuston kokouksessa esitet­ty sosiaalidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmän aloite Mustijoen perustur­va -yhteistyösopimuksen kiireellisestä irtisanomisesta. Lisäksi he esittävät, että irti­sanomisaikana selvitetään Pornaisten olosuhteisiin pa­remman ja edullisemman terveydenhuollon järjestämistä. Mikä logiikka on ensin irtisanoa sopimus ja vasta sitten selvittää olisiko parempaa vaihtoehtoa? He ovat myös unohtaneet, että perusturvassa on kyse pal­josta muustakin, kuin terve­ydenhuollosta. Sosiaalihuol­lon kysymykset koskettavat paljon pienempää kuntalais­ryhmää, mutta juuri sosiaa­lipalveluiden käyttäjät ovat eniten yhteiskunnan tuen tarpeessa, Mustijoen perus­turvassa on panostettu mm. perheneuvolatoimintaan ja on uudistettu neuvolatoi­mintaa luomalla hyvinvoin­tineuvolamalli. Prosesseja on todellakin kehitetty ja saatu myös tuloksia aikaan. Kustannukset ovat nousseet, mutta tilalle on myös saa­tu sellaisia palveluita, joita ennen ei ollut, yhtenä esi­merkkinä lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittä­minen. Edelleen on ollut vaikeuksia mm. lääkäreiden rekrytoinnissa, mutta tilan­ne on sama valtakunnalli­sestikin.

Joka tapauksessa muutok­sia on tulossa uuden sote­lainsäädännön astuessa voi­maan. Tuolloin meidän tulee tarkasti harkita, minkälai­seen yhteistyöhön menemme/pääsemme mukaan. Luultavasti silloin on myös jo kahden eri suunnan kun­tajakoselvitykset valmistu­neet. Missään nimessä nyt ei kiireisesti pidä mennä irtisa­nomaan yhteistyösopimusta Mäntsälän kanssa, vaikka kaikki kuntalaiset eivät olisi­kaan tyytyväisiä siihen.

Mielestämme yhteistyö on tuonut Pornaisten palvelui­hin vakautta ja vaikka kus­tannukset ovatkin nousseet, olemme muihin kuntiin ver­rattuna saaneet palvelumme kustannustehokkaasti. Tehty valtuustoaloite läpi mennes­sään vaarantaa kuntalaisten peruspalvelut ja vie Pornais­ten taloudelta pohjan.

Huomattavaa on, että val­tuustoaloitteen allekirjoitta­jina olivat mm. kunnanhal­lituksen puheenjohtaja, pe­rusturvalautakunnan vara­puheenjohtaja ja Pornaisten kunnanhallituksen edustaja Mustijoen perusturvalauta­kunnassa.

Mitenkähän aloite sopi­muksen irtisanomisesta pa­rantaa Pornaisten asemaa yhteistyössä Mustijoen kans­sa tai tulevissa kuntajakosel­vityksissä?

Juha Virkki (kesk) valtuuston 1. vara.puh.joht

Jaana Putus (kesk) kunnahall. 1. varapj.

Terhi Niinikoski (kesk) tarkastuslautak. pj

Jarkko Kippilä (kesk) Perusturvalautak. jäsen

Taina Majuri (kesk) valtuutettu, hoitotyön opettaja


===
Olipa mitä mieltä tahansa, on syytä oikaista esitetyt väitteet, että Pornainen ei olisi selvittänyt muita yhteistoimintakumppanuuksia v 2008 ennen Mäntsälän kanssa sopimista. Kaikki mahdolliset kumppanuusneuvottelut avattiin, mutta ne sulkeutuivat kumppanin kieltäydyttyä. Selvitä siinä sitten keskenäsi!

===
Mustijoen perusturva - nimeään kattavampi, parempi ja kilpailukykyisempi

Kannattaa ehdottomast tutustua:

Mäntsälän kunta
Tilinpäätös 2012
http://193.142.23.160/dynasty/kokous/20131436-6-4487.PDF
Perusturva sivut 60-101

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma 2013
http://193.142.23.160/dynasty/kokous/20131436-6-4487.PDF

Perusturva tulosyksikön 1-tason määrärahat ja menojen ja tulojen erittelyt
http://193.142.23.160/dynasty/kokous/20131393-8-4021.PDF

===

Uusimaa 28.5.2013 / Tanja Kuisma tanja.kuisma@lehtiyhtyma.fi

Pornaisissa puntaroidaan Mustijoen perusturvasta irtautumista

Kunnanjohtaja Hyttinen toivoo, että 10 valtuutettua ottavat aikalisän ensi kevääseen.

Pornaisten kunnalla on Uudenmaan liiton kokoamien vuoden2011 tilin­päätöslukujen valossa näkö­piirissä vain nykyistä kalliim­pia ratkaisuja järjestää perusturvapalvelut, mikäli päättä­jien enemmistö haluaa Por­naisten irtaantuvan Mustijo­en perusturvasta.

Sosialidemokraattien val­tuustoryhmän yhdeksän hen­kilöä ja yksi vihreiden edus­taja allekirjoittivat aloitteen, että Pornainen irtisanoisi kii­reesti yhteistyösopimuksensa Mäntsälän kanssa.

Pornaisten kunnanhallituk­sen käsittelyyn 3. kesäkuuta tuleva aloite näyttää jo nyt olevan vastoin vuoden vaih­teessa valmistuvaa sosiaali­- ja terveystoimen lakiuudistusta, mikä nojaa EU-lainsäädäntöön. Uudistus ei ole an­tamassa 5000 asukkaan kun­nalle lainkaan oikeutta toimia perusturvapalveluiden järjes­täjänä, vaan yksikön pitää ol­la vähintään 20 000 asukasta.

Kaiken lisäksi lainmuutos vuoden vaihteessa aiheuttaa sen, että kuntien rajamailla asuvat voivat joka tapaukses­sa vain ilmoituksella kuntaan­sa siirtyä vuosi kerrallaan asioimaan naapurikuntien terve­yskeskuksissa, mikäli se on lä­hempänä ja arjen toiminnalle sujuvampaa.

Näitä päätöksiä saattaa olla odotettavissa juuri Pornaisten kaltaisissa pendelöintikunnis­sa, joissa laitamilta voi olla ly­hyemmät etäisyydet naapuri­keskuksiin kuin omaan.

- On oma lukunsa päättää linjauksesta siitä, missä mää­rin meillä on varaa pitää päi­vystysluontoista lääkäriä tääl­lä. Kokemuksia aletaan saada uudesta käytännöstä vasta vuoden vaihteen jälkeen, kun­nanjohtaja Markku Hyttinen miettii.

Markku Hyttinen näkee yh­teistoiminnan arvioinnin tar­peellisena, mutta toivoo, että valtuutetut ottaisivat aikalisän ensi kevääseen saakka. Silloin on tiedos­sa jo tarkemmat laskelmat ja suunnitelmat myös kuntara­kenneuudistuksesta ja uudes­ta sosiaali- ja terveyspalvelu­jen järjestämisen lainsäädännöstä.

Aloitteen takana on kym­menen 27:stä valtuutetusta. He toteavat, että "Lautakunta­työskentelyssä ja johtavien vi­ranhaltijoiden esiintymisessä on ollut havaittavissa ylimielisyyttä suhteessa pornaislaisten perusturvapalvelui­den kehittämisehdotuksiin ja toisaalta taloudellisen ja laa­dullisen tason tiedusteluihin".

Pornaisten kunnan edustajina lautakunnassa ovat Päivi Liu (sd), Jarkko Kippilä (kesk) ja Hannu Aarrelampi (kok). Kokouksia seuraa lisäksi kun­nanhallituksen puheenjohtaja Janne-Pekka Nurmi (sd). Kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös Liljan-Kukka Runolinnalla (sd) Pornaisten kunnanhallituksen edustajana.

Pornaisten tai Mäntsälän kunnanhallituksilla ei ole ot­to-oikeutta sosiaali- ja ter­veyslautakunnan päätöksiin.

Mustijoen perusturvan yh­teistyömallin sopimuksen ir­tisanominen merkitsisi sitä, että Pornaisilla olisi edessään kahden vuoden irtisanomisai­ka. Jos sopimus irtisanotaan vuoden vaihteessa, irtisano­misaika päättyy 2015 lopus­sa. Uusi sosiaali- ja terveysla­ki tulee kuitenkin voimaan jo vuoden alussa, ja se voi kumo­ta tehdyn ratkaisun.

Pornaisten sote- palveluiden hinta on asukasta kohden las­kettuna nyt Uudenmaan al­haisin 2 606 euroa, kun se esi­merkiksi Askolassa ja Sipoossa on 3 025 euroa, Mäntsälässä 3 005 ja Porvoossa 3 066 euroa per asukas (Pornainen käytti 2012 yli 14 miljoonaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, mistä noin 50 prosenttia on sosiaalipalveluita, enintään 30 prosenttia perusterveydenhuol­toa ja 20 prosenttia on erikoissairaanhoitoa).

Valtioneuvosto voi lisäksi pakottaa Pornaisten kunnan takaisin yhteistyösopimuk­sen piiriin täysin riippumatta siitä, mitä kumpikaan kunta haluaa. Tällainen ennakkota­paus on parhaillaan oikeuskäsittelyssä, kun Pohjois-Karja­lassa Tohmajärven valtuusto päätti irtautua Kiteen yhteistyöstä sote-palveluissa.

===

Uusimaa / Tanja Kuisma 31.5.2013

Hyttinen: vuoden aikalisä Mustijoki-yhteistyössä

Pornaisten kun­nanhallitus muotoilee en­si maanantaina vastauksensa aloitteeseen koskien Mäntsä­län kanssa tehdyn Mustijoen perusturvan sopimuksen irti­sanomista. Sen takana on yh­deksän demarivaltuutettua ja yksi vihreiden edustaja. Esitys on valtuuston päätettävänä vielä ennen lomia kesäkuussa.

Kunnanjohtaja Markku Hyt­tinen esittää vuoden aikalisän ottamista.

- Valtuustoaloitteen mukai­nen sopimuksen irtisanominen on siten syytä käsitellä ke­vään 2014 aikana tuolloin val­mistuvien kuntarakenneselvi­tysten sekä sote-Iainsäädän­nön sisällön varmistuttua, hän toteaa esityksessään kunnan­hallitukselle.

Pornaisten kunta on met­ropolialueen esiselvityksestä pyydetyssä lausunnossaan il­moittanut olevansa mukana niin Keski-Uudenmaan kun­nan kuin Itä-Uudenmaan kun­tien kuntarakenneselvityksis­sä. Selvitystyö käynnistyy lop­pukesästä. Hyttinen muistut­taa, että molemmissa selvityk­sissä ovat myös sote-järjestelyt osana sisältöä.

Selvitysten ja niiden perus­teella tehtävien mahdollisten yhdistymissopimusten on ol­tava valmiit 1.7.2014 mennes­sä. Sosiaali- ja terveydenhuol­lon lakiuudistus on tekeillä ja huhtikuussa asetetun työryh­män on määrä saada lakiluon­nos valmiiksi vuoden 2013 lop­puun mennessä.

Uusi laki astuu voimaan 1.1.2015 ja korvaa PARAS-hank­keen puitelain, jonka yhteistoi­mintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.

- Uuden lain linjaukset ja si­sältö selviävät vuodenvaihteen jälkeen, Hyttinen muistuttaa. Viesti: Lisätty Uusimaa / Taja Kuisma jutut 28.5.2013 ja 31.5.2013 
     Linkkejä
· Enemmän aiheesta SoTe ym. terveydenhoito
· Uutiset postmaster


Luetuin kirjoitus uutisryhmästä SoTe ym. terveydenhoito:
Mustijoen perusturva puhuttaa


     Kirjoituksen arviointi
Keskiarvo: 5
Vastaukset: 3


Kiitos, että vaivaudut arvioimaan tämän kirjoituksen:

Loistava
Erittäin hyvä
Hyvä
Keskiverto
Huono


     Ominaisuudet

 Kevyempi versio tulostusta varten Kevyempi versio tulostusta varten


Läheisiä uutisryhmiä

SoTe ym. terveydenhoito

Toteutus 2003-2018 POKS ry / Pertti Runolinna


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
The comments are property of their posters, all the rest © 2002-2005 by me.

You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sivun generointi: 0.58 Sekunttia